La Xarxa de Consells Locals de Joventut és:

 • Un espai on els CLJ del País Valencià, les Illes i Catalunya compartim experiències, coneixements i/o realitzem propostes.
 • Un grup de treball on proposar eines que ajudin els CLJ al seu funcionament i a la realització de les seves accions.
 • Un equip amb la voluntat i disposat a donar un cop de mà per a què es creïn nous CLJ a tot el territori.
 • Un òrgan des del qual formular posicionaments, opinions i demandes a la societat o l’administració.
 • Un àmbit on conèixer les activitats i debatre qüestions referents a la Fundació Triangle Jove, el Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV), el Consell de Joventut de les Illes Balears (CJIB), el Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) i l’European Youth Forum.
 • Un moment per realitzar formacions que responguin a les demandes dels CLJ.

Què és un CLJ?

Un Consell Local de Joventut (CLJ) és una plataforma formada per associacions juvenils d’un barri, municipi, vall, comarca o illa que pretén ser:

 • Un punt de trobada, de coordinació, de cooperació i d’intercanvi entre les associacions juvenils, que permet la creació de projectes conjunts.
 • Una estructura democràtica de representació i participació juvenils que incorpora diferents models associatius juvenils (associacions, entitats, grups de joves, etc.) i les inquietuds de la gent jove.
 • Un òrgan independent de l’administració, que compta o pretén comptar amb el seu reconeixement i suport (polític, econòmic…).
 • Un representant vàlid per dialogar amb l’administració en tots aquells temes que afecten la joventut que permet fer arribar a l’administració i a la societat les demandes i opinions de les associacions juvenils i de la gent jove.

Objectius d’un CLJ

Els objectius d’un Consell Local de Joventut són:

 • Donar suport, coordinar i difondre les diferents activitats i accions de les associacions i els grups juvenils de la ciutat.
 • Promoure la participació i l’associacionisme dels i les joves en la vida política, social i cultural del barri, municipi, vall, comarca o illa que representen.
 • Ser la veu davant de l’administració corresponent en tots aquells temes que afecten els i les joves directament o indirectament.
 • Fer un seguiment de tots els temes que afecten la gent jove (com per exemple, el Pla Local o Comarcal de Joventut) per tal de posicionar-se i crear un espai de debat crític i plural.
 • Promoure i portar a terme activitats, projectes, recerques, etc. Que siguin d’interès per als i les joves i per les associacions juvenils sense prejudici als objectius i/o la capacitat d’acció de les associacions.
 • Compartir experiències i col·laborar amb la resta de CLJ de la xarxa, la Fundació Triangle Jove, el Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV), el Consell de Joventut de les Illes Balears (CJIB), el Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) i l’European Youth Forum.P1010545


Facebook